نام کاربری:   شماره پرسنلکلمه رمز پیش‌فرض:   کدملی بدون صفر ابتداییSs@بطور مثال:            Ss@152652652پس از اولین ورود به سامانه، می‌بایست کلمه رمز پیش فرض را تغییر داده و رمز دلخواه که دارایحداقل 8 کاراکتر (شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی، عدد و علامت­های کیبورد) می­باشد را وارد نمایید.